Rutiner for nytt styre i NRSK


Rutiner å sette seg inn i – medlemsforpliktelser og andre tips (§ refererer til loven til idrettslag, se våre vedtekter)

 Presentere organisasjonsplanen til idrettslaget § 15 pkt.9
o Sette seg inn i verv, funksjoner og funksjonsbeskrivelsene på bakgrunn av organisasjonsplanen (vite hvem som gjør hva)

 Gå igjennom loven til idrettslaget samt lovpålagte oppgaver til styret § 18
o Gjøre oppmerksom på hvem som forplikter idrettslaget juridisk (spesielt for fleridrettslag)

 Oppnevne politiattestansvarlig

 Oppnevne to personer som disponerer bankkonti § 12

 Tegne underslagsforsikring for de to som disponerer bank konti § 12 pkt.3

 Oppdatere kontakt og/eller idrettslagsinformasjon i Sportsadmin/Klubbadmin

 Oppdatere firmaattesten i Brønnøysundregisteret

 Oppnevne ansvarlig for idrettslagets elektroniske medlemsregister (godkjent av NIF/Klubbadmin) § 3 pkt. 10

 Gå igjennom budsjett, eventuelt langtidsbudsjett (status kvartalsvis)

 Gå igjennom handlingsplanen

 Gå igjennom visjon, virksomhetsidé(er) og verdier

 Gå igjennom idrettslagets årshjul (viktige hendelser)

 Gå igjennom eventuell klubbhåndbok

 Viderebringe rutiner for valgkomitéarbeid til valgkomiteen dokumentet finnes nederst på denne linken

 Gå igjennom styrearbeidsrutiner
o Fast agenda, innkalling, protokoller/referater, distribusjon av informasjon til medlemmene


I tillegg er dette punkter som er verdt å ta en kikk på:

Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet. Hovedstyret er høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Dersom årsmøtet har vedtatt lovendringer/tillegg til loven, organisasjonsendringer (opptak/nedleggelse av grupper etc.) skal årsmøteprotokoll sendes til idrettskretsen.

Lovendringer og organisasjonsendringer trer i kraft når idrettskretsen har godkjent endringene jf. delegasjonsreglementet.


Organiseringsform

Alle idrettslag er pålagt å ha et valgt hovedstyre, revisorer og valgkomite jf. § 15 pkt.10. Utover dette står idrettslaget fritt til å velge intern organisering i de forskjellige idrettene/gruppene jf. § 15 pkt.9.

Et idrettslag kan fungere uten gruppestyrer (idrettslag som driver med flere idretter er ikke pålagt å operere med gruppestyrer)

Gruppestyrer kan ikke forplikte idrettslaget uten fullmakt, f.eks. inngå avtaler. Fullmakter må protokolleres og dokumenteres. Alle fullmaktsforhold må være avklart internt.

Idrettslaget er en åpen og demokratisk organisasjon. Tilgjengeliggjøring av styreprotokoller/referater anbefales.

Husk fokus på vedtaksførhet og flertallskrav i styrearbeidet, samt fokus på habilitet.

Hvilke saker skal behandles av årsmøtet, og ikke styret? Konkret vurdering i hver enkelt sak jf. § 12 pkt.7


Huskeliste for styret:

 Fullmaktsoversikt

 Attestasjon og godkjenning av bilag og avstemminger

 Følge opp regnskap mot budsjett fortløpende

 Følge opp bankkonto. Påse at det ALLTID er to personer som disponerer bankkonto/bankkonti i fellesskap og at det er tegnet underslagsforsikring på de som disponerer

 Påse minimal bruk av kontanter

 Fast rutine for oppfølging med kasserer/regnskapsfører. Regnskap legges frem på hvert styremøte v/kasserer Har idrettslaget ansatte følger man alminnelige arbeidsrettslige regler.


Fast agenda på styremøter (eksempel):

 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte

 Økonomi v/kasserer

 Informasjon fra daglig leder/leder

 Informasjon fra gruppestyrene/avdelinger

 Eventuelt


Levert av IdrettenOnline